vitzアーカイブ

  1. 10,000km突破。
  2. vitz turboイベント(ネッツ府中店)
  3. マップランプ。
  4. TOYOTA MOTORSPORTS FESTIVAL 2002。
  5. vitz納車。